Připojovací podmínky

Energie a měřící zařízení, které je možné dálkově měřit a integrovat:

Typy připojitelných měřičů

Dodavatelské domovní

(patní měřiče) – smlouva s dodavatelem typicky uzavřená bytovou korporací(SVJ, družstvem). Rozúčtovává se koncovým uživatelům. Dodavatelský (patní) měřič: měřič který instaluje a spravuje dodavatel a podle kterého dodavatel provádí fakturaci. Zpravidla bývá umístěn na vstupu do většího objektu a zaznamenává spotřebu celého domu. Někteří dodavatelé energií v současnosti nemají instalován dálkový odečet těchto měřičů (typicky např. elektřina, plyn), zde je možné je bez porušení integrity přístrojů připojit do dálkového odečtu s využitím externích odečítacích modulů. Řada dodavatelů však již provádí vlastní dálkový odečet a data z takto odečítaných měřičů (voda, teplo) systém Bytové konto zpravidla získává z datového rozhraní dodavatele (API). Ve výjimečných případech je nutné ve spolupráci s dodavatelem měřič vyměnit za dálkově odečitatelný a nebo instalovat přídavný měřič.

Dodavatelské individuální

(bytové měřiče) smlouva s dodavatelem uzavřená koncovým uživatelem. Nerozúčtovává se.

Elektřina a plyn jsou zpravidla dodávány v režimu individuálních dodávek do bytu (každý byt má svůj dodavatelský měřič a dodavatel přímo účtuje každému spotřebiteli).

Podružné měřiče

slouží ke správnému a spravedlivému rozúčtování energií dodávaných pro celý dům (na patu).

Bytové (podružné) měřiče: slouží k rozdělení celkové fakturované dodávky mezi jednotlivé spotřebitele. Tento způsob dodávky se někdy nazývá „na patu domu“ a je využíván zejména u vody a dodávky tepla. V takovém případě je vždy instalován systém patní měřič – podružné měřiče. Spotřeba naměřená patním měřičem je mezi jednotlivé spotřebitele rozdělena poměrově podle náměrů podružných měřičů. Některé měřiče zaznamenávají spotřebu přímo v jednotkách dané energie (voda, teplo, elektřina, plyn). Specifické je využití rozdělovačů topných nákladů (RTN) které pracují s bezrozměrnou jednotkou (body). Přepočet a rozdělení fakturované dodávky u všech měřičů probíhá stejným způsobem.

Způsob odečtu a datového přenosu

Všechny dálkově odečitatelné kompatibilní měřiče jsou vybaveny radiovým komunikačním modulem. Radiový modul lokálně vysílá náměry do datové sběrnice od firmy BeiT, která posílá datové balíky pro všechny měřiče jednou za hodinu do cloudového úložiště systému Bytové konto.

Radiový komunikační modul – měřič – vysílací modul může být přímo integrovaný do těla měřiče (standardní vodoměry, kalorimetry, RTN) a nebo může být dodáván jako dodatečný zásuvný modul (např. některé vodoměry). Některé měřiče obsahují pouze pulsní výstup (např. elektroměry, plynoměry) na který se připojí externí modul s radiovým vysílačem. Všechny tyto radiové moduly jsou napájeny vnitřní baterií a pravidelně vysílají data o stavu měřiče (náměr). Ideální frekvence vysílání je cca 3x za hodinu tak aby byla zachována životnost baterie a dostatečná hustota odečtů pro automatické vyhodnocení havárií, chyb měřičů apod.

Datová sběrnice (koncentrátor) – přijímač signálů z radiových měřičů. Jedná se stacionární zařízení (menší krabice pro montáž na zeď) trvale umístěné přímo v objektu. Tento přijímač slouží k zachycení zpráv z měřičů a jejich odeslání do vzdáleného datového úložiště. K tomuto účelu je koncentrátor vybaven GSM vysílačem.

Dosah radiového příjmu (maximální možná vzdálenost mezi měřičem a datovým koncentrátorem) je omezen konkrétní technickou konstrukcí domu, ale také materiálem dvířek uzavírajících měřící přístroje (např. plechová dvířka snižují dosah). Standardní dosah příjmu je zpravidla 4-8 podlaží uvnitř bytového domu.

Datové úložiště (cloud) – Vzdálené datové úložiště slouží k uložení všech přijatých zpráv. Uložená data jsou následně automaticky zpracována systémem Bytové konto (ve formě přehledů a rozúčtování)

Požadavky na kompatibilitu komunikačních modulů

 • Vysílací frekvence – 868 MHz
 • Typ vysílání – radiový komunikační protokol WMBus (wireless metering bus), ve standardu OMS (open metering system) dle normy EN 13757
 • Mód vysílání – pro správný příjem dat s pomocí zařízení WMBus OMS je možné využít vysílací módy zařízení T, C a S
 • Četnost vysílání komunikačních modulů – vysílání 365 dní v roce 24 hodin denně s četností odesílání dat z komunikačních modulů každých 18 min.
 • Šifrování – aktivní AES šifrování – dostupný klíč pro každé zařízení, nebo shodný klíč pro celou instalaci

Požadavky na instalaci

Měřiče a komunikační moduly

Dodávku a instalaci měřičů může provést libovolná instalační firma, která dodrží podmínky na kompatibilitu komunikačních modulů a dodá veškeré podklady, šifrovací klíče a evidenční data k zavedení do systému. Zavedení do systému provádí zaměstnanec správcovské firmy obsluhující systém Bytové konto (prosím kontaktujte správcovskou firmu v případě pochybností nebo nejasností).

Datové sběrnice

Instalaci provádí specializovaný pracovník (nutná vyhl. 50 – koncentrátor se připojuje do el. sítě). Je vhodné provést instalaci sběrnice před započetím instalace měřičů. Montáž datového koncentrátoru probíhá zpravidla do společných prostor a je nutné ho napojit na rozvod společné elektřiny. Podmínkou funkčnosti je přítomnost pokrytí signálem mobilního operátora a správné umístění v budově (postup je součástí školení specialisty).

Požadavky na evidenční data

Instalaci provádí specializovaný pracovník (nutná vyhl. 50 – koncentrátor se připojuje do el. sítě). Je vhodné provést instalaci sběrnice před započetím instalace měřičů. Montáž datového koncentrátoru probíhá zpravidla do společných prostor a je nutné ho napojit na rozvod společné elektřiny. Podmínkou funkčnosti je přítomnost pokrytí signálem mobilního operátora a správné umístění v budově (postup je součástí školení specialisty).

Identifikace měřících zařízeni a komunikačních modulů – seznam s

 • výrobním označením
 • výrobním číslem
 • názvem výrobce

* Pro každé zařízení (zvlášť měřič a zvlášť komunikační modul v případě, že nemají společné číslo a označení).

 • vysílací mód
 • četnost vysílání
 • AES klíč
 • Koeficienty přestupu tepla (u vybraných měřičů – indikátorů topných nákladů)
 • Převodové koeficienty (u pulsních zařízení – převod počtu pulsů na měrnou jednotku)

Identifikace nemovitých prostor (objektů), kde jsou nebo budou měřící a komunikační zařízení nainstalovány.

S těmito parametry: Identifikační číslo (číslo jednotky z katastru nemovitostí nebo podobné zaužívané označení)

 • Identifikační číslo (číslo jednotky z katastru nemovitostí nebo podobné zaužívané označení)
 • Dodatečný identifikátor – jednoznačný název prostory/objektu, nebo jméno/název obyvatele nemovité jednotky.

Diagnostika a monitorování zavedené instalace

Systém BeiT umožňuje s pomocí svého modulu SmartGrid nastavit monitorování a dohled nad zavedenou instalací. Slouží nejen k neustálé kontrole příjmů a správnosti přenášených dat, ale i k vyhodnocování nadlimitních situací v samotné dodávce energií. Odhalí tím pravděpodobnost havárie, úniků, nebo jiných anomálií.

Monitorovací portál SmartGrid
Webové rozhraní sloužící k nepřetržité kontrole funkce všech měřičů a datových koncentrátorů. Po přihlášení zde uživatel může zobrazit přehled stavu všech projektů (počty nefunkčních měřičů a koncentrátorů) a dále základní přehled dat včetně kontroly rozdílu mezi patním měřičem a součtem podružných měřičů (kontrola přesnosti měření).

Automatický systém upozornění
Slouží k nepřetržité automatizované kontrole funkčnosti. V případě výpadku přenosu, detekování chybné logiky dat nebo havarijního stavu (prasklé potrubí) je okamžitě emailem informován příslušný pracovník (dle nastavení pro jednotlivé projekty). Součástí notifikace je doporučení postupu odstranění závady.

Nechte nám zprávu.