Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky služby Bytové konto

  1. 1.    Obecná ustanovení

1.1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále téže jen „VOP“) upravují vztahy mezi společností BeiT, s.r.o., IČO: 037 44 264, se sídlem Ve Střešovičkách 45/40, Střešovice, 169 00 Praha 6 (dále jen „Poskytovatel“) jako poskytovatelem služby Bytové konto, a jeho zákazníky (dále jen Objednatel) a dále vztahy mezi Objednatelem a jeho zákazníky jako Klienty, kteří službu Bytové konto využívají, pokud na tyto VOP příslušná smlouva odkazuje.

1.2.      VOP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na všechny smluvní vztahy (dále jen „Smlouva”), které na ni odkazují; VOP se tak vztahují zejména na kupní smlouvy, smlouvy o dílo a přiměřeně též na další smlouvy, jejichž předmětem je poskytnutí služeb či produktů Poskytovatelem Objednateli a Objednatelem Klientovi.

1.3.      Poskytovatelem“ se rozumí BeiT, s.r.o.

1.4.      Objednatelem“ se rozumí zákazník Poskytovatele, který přijímá služby a/nebo zboží za účelem vlastního použití nebo podnikání, zpravidla správce nebo vlastník domu nebo jiný subjekt, který své služby poskytuje koncovým zákazníkům.

1.5.      Klientem“ se rozumí koncový zákazník – zpravidla obyvatel bytové jednotky, nebo jiný subjekt, který má právní vztah k nemovitosti ve správě.

1.6.      Smlouvou“ se podle okolností rozumí jak smluvní vztah Poskytovatele a Objednatele, tak smluvní vztah Objednatele a Klienta, odkazuje-li taková smlouva týkající se služby Bytové konto na tyto VOP.

1.7.      Bytovým kontem“ se rozumí obchodní název pro softwarovou „Službu“, neboli „Systém“.

1.8.      Tam, kde tyto VOP zakládají práva nebo ukládají povinnosti Objednateli, vztahují se přiměřeně i na Klienta, zvláště v případě, že pro Klienta plní Poskytovatel jako subdodavatel Objednatele.

1.9.      Službou“ nebo „Systémem“ se rozumí plnění sjednané mezi Poskytovatelem, Objednatelem a/nebo Klientem zejména k následujícím účelům:

1.9.1.  využívání služby „Bytové konto“ sjednané ve Smlouvě, zejména poskytnutí softwarových nástrojů pro účely:

·       efektivní automatizované správy nemovitostí

·       zabezpečení procesů správy bytových domů

·       měření, rozúčtování a vyhodnocování energií

Služba Bytové konto umožňuje dálkový sběr, ukládání, analýzu a vyhodnocení měření energií, správu služeb poskytovaných v bytových domech nebo jiných budovách, propojení datových evidencí z různých zdrojů, včetně veřejných rejstříků, softwarovou podporu dalších procesů souvisejících se správou nemovitostí, skládající se především z modulů, které si má možnost pronajmout pro své účely a další poskytování „Objednatel“:

·       databázová evidence

·       ekonomické nástroje

·       nástroje technické správy

·       automatizační nástroje

·       rozúčtování energií a služeb

·       nástroje zákaznické podpory

·       systém dálkového měření energií a medií

·       digitalizace technické dokumentace budovy

·       mobilní klientská aplikace

1.9.2. pro další plnění sjednaná mezi Klientem a Objednatelem, služba obsahuje zejména:

·       dodávku a montáž vybavení k online měření energií a médií s rádiovým přenosem dat,

·       sběr a rádiový přenos měřících dat do online systému

·       podružné měření energií a médií a jejich diagnostiku

·       patní online měření energií a médií a správu dodavatelských ceníků

·       technický a energetický popis objektu

·       digitální 3D projektovou dokumentaci – BIM

·       online sledování změn z veřejných rejstříků

·       klientskou aplikaci

·       automatizované rozúčtování

1.10.     Případná odchylná ujednání Smlouvy mají přednost před ustanoveními VOP.

1.11.     Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit VOP. O navržených změnách či doplňcích VOP je Poskytovatel povinen informovat Objednatele a/nebo Klienta e-mailem nejméně čtrnáct (14) dní před účinností takových změn. V případě, že Objednatel a/nebo Klient do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy mu byl zaslán Poskytovatelem e-mail s nově navrženým zněním VOP, neprojeví s navrženými změnami či doplňky VOP e-mailem nebo písemně svůj nesouhlas, má se za to, že s návrhem změn či doplněním VOP souhlasí. Pokud byly mezi smluvními stranami ve Smlouvě sjednány odchylky od jakýchkoliv ustanovení týkajících se odpovědnosti za újmu smluvních stran, platí nadále ve vztahu smluvních stran znění příslušných ustanovení VOP týkajících se újmy účinné v okamžiku uzavření Smlouvy s odchylkami sjednanými ve Smlouvě. Účinnost ostatních změn a doplňků VOP není tímto ustanovením dotčena. V případě, že Objednatel a/nebo Klient projeví ve lhůtě nesouhlas se změnou VOP, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět. Výpověď Smlouvy je účinná okamžikem doručení písemného oznámení o výpovědi.

1.12. Poskytovatel má právo změnit obsah Služby, postupně Službu rozvíjet a případně její části nahradit podobnými službami či produkty, které povedou ke zkvalitnění Služby. Poskytovatel je rovněž oprávněn v případě provozní nebo legislativní potřeby provádět změny podmínek Smlouvy. Pokud taková změna Služby zahrnuje výměnu technických řešení Poskytovatele, zavazuje se Objednatel přijmout ze své strany opatření nezbytná k tomu, aby bylo možné připojení k novému technickému řešení (např. nutná aktualizace).

1.13. Poskytovatel může dále změnit sjednanou cenu jednostranně v případě, že změna souvisí se změnou rozsahu nebo kvality Služby. Takovou změnu oznámí Objednateli nejméně jeden měsíc předem. V případě, že Objednatel do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy mu Poskytovatel oznámil změnu podmínek a ceny, neprojeví s navrženými změnami či doplňky e-mailem nebo písemně svůj nesouhlas, má se za to, že s návrhem změn či doplněním souhlasí. V případě, že Objednatel projeví ve lhůtě nesouhlas se změnou, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpověď Smlouvy je účinná okamžikem doručení písemného oznámení o výpovědi.

1.14.     Objednatel a/nebo Klient si je vědom, že mu uzavřením Smlouvy na poskytování Služby nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, ochranných známek, firemních log či patentů Poskytovatele nebo dalších subjektů bez souhlasu Poskytovatele.

2.    Poskytování a užívání Služby

2.1.      Základní podmínky plnění jsou sjednány ve Smlouvě a v jejích přílohách.

2.2.    Smluvní strany se dohodly, že dodatečná plnění, která by byla nad rámec Smlouvy, mohou být řešena na základě akceptované objednávky, na vztah založený objednávkou se aplikuje Smlouva a tyto VOP. Poskytovatel není povinen se k objednávce (návrhu) vyjadřovat, přijímat ji ani odmítat.

2.3.      Poskytovatel je povinen informovat Objednatele a jeho prostřednictvím Klienta o všech změnách, které mají více než omezený negativní vliv na užívání Služeb. V takovém případě je Objednatel oprávněn vypovědět Smlouvu ke dni účinnosti takové změny.

2.4.      Poskytovatel je oprávněn využít k poskytování služeb jiných poskytovatelů (dále jen „subdodavatel“). Poskytovatel odpovídá za dílo svých subdodavatelů, jako by šlo o jeho vlastní plnění.

2.5.      Smluvní strany si předají veškeré podklady a informace, které mají a mohou je poskytnout a přímo souvisejí s předmětem plnění Smlouvy, a to nejpozději do pěti pracovních dnů po jejich vyžádání, nedohodnou-li se obě strany jinak.

3.    Termín plnění, akceptace dodávek

3.1.      Doba plnění se přiměřeně prodlužuje, pokud dojde k přerušení prací z některého z následujících důvodů:

·       vzájemné dohody smluvních stran,

·       vznik okolností, které smluvní strana nemohla odvrátit a ani je nemohla předvídat,

·       pozastavení plnění pro neplacení sjednané ceny,

·       neplnění součinnosti; v takovém případě se změna termínu týká části díla, u níž nebyla součinnost poskytnuta, a plnění, která na ni navazují nebo jsou jí jakkoliv podmíněna. Termíny ostatních dílčích plnění zůstávají beze změn, včetně termínu uvedení do provozu, resp. termínu předání a převzetí systému, přičemž termín dílčích částí díla navazujících na dílčí část, u níž byl Objednatel a/nebo Klient v prodlení s poskytnutím součinnosti, nebo jí podmíněných, se prodlužuje o dobu, po kterou nebyla součinnost poskytnuta, stejně jako termín jejich uvedení do provozu.

3.2.     Dodává-li Poskytovatel Objednateli nebo Objednatel Klientovi jednorázové plnění (dodávka zařízení, instalace a podobné služby), je přejímající povinen dodávku potvrdit bez zbytečného odkladu. Nepotvrdí-li ji, aniž by vznesl do pěti (5) dní písemné výhrady proti jakosti, má se plnění za poskytnuté. V případě, že dojde ze strany Objednatele k obchodnímu použití dodaného plnění
v provozu s ostrými daty po dobu nejméně dvou (2) týdnů, považuje se toto za úplné splnění Smlouvy tak, jako kdyby došlo k předání všech příslušných akceptačních protokolů.

3.3.      V případě prodlení s poskytnutím součinnosti se prodlužují odpovídajícím způsobem také původně stanovené termíny plnění.

4.    TPráva duševního vlastnictví a práva k užívání hardware nabytá Smlouvou 

  4.1. Objednatel získává nevýhradní, nepřenosné a trváním Smlouvy časově omezené právo užívat služby, data, software a hardwarové služby obsažené ve Službě, včetně jejich aktualizací. Bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele není Objednatel oprávněn užívat Službu nebo její části a/nebo informace získané při využívání Služby k jakémukoli jinému účelu, než je definováno Smlouvou, zvláště pro Klienta.

  4.2.  Klient uzavřením smluvního vztahu s Objednatelem získává nevýhradní, nepřenosné časově omezené právo užívat služby, data, software a hardwarové služby obsažené ve Službě na dobu, po kterou má Klient smluvní vztah s Objednatelem, za podmínek dohodnutých mezi Klientem

a Objednatelem.

4.3.  Poskytovatel jako majitel Služby a poskytovatel licence Služby si ponechává vlastnictví veškerých práv duševního vlastnictví k dodávané Službě bez ohledu na formu nebo formát.

4.4.  V souladu s podmínkami dohodnutými mezi stranami je Objednateli uděleno právo využívat služeb pro:

        jeho vnitřní provozní činnost,

        jeho obchodní činnost

        pro četnost užívání nebo celkový počet uživatelů stanovený ve Smlouvě,

        s výhradou jakýchkoli jiných omezení stanovených ve Smlouvě.

4.5.  Je-li předmětem plnění vytvoření jakéhokoliv díla nebo převod práv k jakékoliv věci, nabývá je Objednatel a/nebo Klient až zaplacením sjednané ceny, není-li výslovně ujednáno jinak.

4.6.  Dojde-li při plnění předmětu Smlouvy k vytvoření autorského díla (ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů), nabývá Objednatel okamžikem vytvoření
a zaplacením jednotlivé části díla územně a časově neomezené oprávnění (licenci, resp. podlicenci) k výkonu práva užít tato autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužitkovat databáze, ve smyslu § 88 autorského zákona, která jsou součástí jakýchkoliv dodávek dle Smlouvy, a to všemi známými způsoby užití ve smyslu autorského zákona k naplnění práv Objednatele ze Smlouvy, po dobu trvání Smlouvy. Bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele není Objednatel oprávněn užívat Službu nebo její části a/nebo informace získané při využívání Služby k jakémukoli jinému účelu, než je definováno Smlouvou.

4.7.  Objednatel ani Klient nemá oprávnění k převodu Služby na jakoukoli třetí stranu, postoupení k užívání nebo bezúplatnému užívání ve prospěch jakékoli třetí strany nad rámec podmínek stanovených Smlouvou, nebo bez souhlasu Poskytovatele.

4.8.  Licence k dílu se uděluje jako nevýhradní a nepřevoditelná.

4.9.  Objednatel je povinen uvádět obchodní název, ochrannou známku nebo jiné podobné označení Poskytovatele v souladu s korporátní identitou Poskytovatele.

4.10. Pokud kterákoli z dodávek dodaných Poskytovatelem poruší licenci nebo se stane (nebo se podle názoru Poskytovatele pravděpodobně stane) předmětem jakýchkoli nároků z důvodu porušení cizích práv, může Poskytovatel na základě své vlastní volby a na vlastní náklady buď: (i) obstarat Objednateli a/nebo Klientovi právo pokračovat s užíváním příslušných Služeb nebo produktů, (ii) nahradit nebo upravit příslušné služby nebo produkty funkčně rovnocenným způsobem tak, aby Služby nebo produkty cizí práva již neporušovaly, nebo (iii) ukončit poskytování Služeb nebo práva Objednatele používat dotčené služby nebo produkty, a v případě ukončení Služeb vrátit poměrnou částku všech předplacených poplatků za ukončené služby.

5.    Poplatky a platební podmínky

5.1.      Není-li dohodnuto jinak, minimální cena za Bytové konto, které poskytuje Objednatel Klientovi, je definována příslušným ceníkem Poskytovatele.

5.2.      Ceny za Službu jsou sjednány ve Smlouvě bez DPH, která bude k ceně připočtena, přičemž k úhradě dochází na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem.

5.3.      Cena plnění Poskytovatele Objednateli je sjednána ve Smlouvě mezi nimi.

5.4.      Věřitel má nárok na úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s placením a na náhradu přiměřené škody nebo výdajů na vymáhání jakékoli částky, která nebyla bez udání důvodu zaplacena v době splatnosti.

5.5.      Bez požadovaných a zákonných náležitostí není faktura platná a dlužník je oprávněn takový doklad vrátit do pěti (5) dní od doručení, v každém případě však nejpozději do lhůty její splatnosti s požadavkem na provedení opravy. Ode dne doručení opraveného účetního dokladu běží nová lhůta splatnosti.

5.6.      Jakékoliv nesrovnalosti ve fakturaci je dlužník povinen projednat s Poskytovatelem do deseti (10) dní od doručení (ne však později než do data splatnosti), jinak se má za to, že plnění přijmul a potvrdil a že nemá k fakturám žádné připomínky nebo námitky. V případě, že jakákoliv část odměny nebo účelně vynaložených nákladů bude sporná, není tím dotčena povinnost Objednatele uhradit zbývající, nespornou část odměny, resp. účelně vynaložených nákladů.

5.7.      V případě prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur je dlužník povinen uhradit úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., zvýšený o pět (5) procent. Požadovat úroky z úroků je povoleno. Věřitel je dále oprávněn požadovat náhradu veškerých nákladů vynaložených v souvislosti s vymáháním dlužných částek neuhrazených ve lhůtě splatnosti. V případě prodlení s úhradou faktury je věřitel rovněž oprávněn zadržet dokumenty a jiné věci, které převzal od dlužníka či od jiných osob pro dlužníka do té doby, než dlužník splní veškeré povinnosti.

5.8.      Pokud má dlužník nevyrovnané závazky po lhůtě splatnosti, informuje jej věřitel o této skutečnosti prokazatelným způsobem. Jestliže dlužník neuhradí dlužnou částku ani v přiměřené náhradní lhůtě, je věřitel oprávněn pozastavit další plnění až do doby úplného vyrovnání závazků. Po dobu uplatnění tohoto práva není věřitel v prodlení s pozastaveným plněním ani s plněními navazujícími.

5.9.      Věřitel je oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv svou pohledávku za dlužníkem proti vzájemné pohledávce dlužníka. Pokud bude věřitel dlužit více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno nejprve na dluh určený věřitelem, a to bez ohledu na to, které dluhy byly upomenuty a které nikoliv. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám za dlužníkem aplikaci § 1987 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá
k započtení.

6.    Záruka a odpovědnost za vady

6.1.      Všechny záruky a jejich zákonné lhůty, týkající se instalovaných zařízení, provozů, datových přenosů a poskytování služeb dle Smlouvy jsou uvedeny v těchto VOP.

6.2.      Objednatel je povinen v průběhu platnosti Smlouvy nahlásit zjištěné vady bez zbytečného odkladu v písemné formě Poskytovateli.

6.3.      Reklamace musí být učiněna prostřednictvím aplikace Bytové konto nebo jinou písemnou formou.

6.4.      Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé zásahem jiné osoby než pracovníkem na straně Objednatele nebo Poskytovatele vyškoleným na provádění příslušných činností, nesprávnou obsluhou a užíváním, změnami konfigurace systému, které nebyly konzultovány s Poskytovatelem.

6.5.      V případě reklamace zahájí Poskytovatel neprodleně řešení reklamace, v případě neoprávněné reklamace Poskytovatel oznámí a doloží Objednateli neoprávněnost reklamace. Nebude-li reklamace oprávněná, přísluší Poskytovateli odměna za činnosti vedoucí k odstraňování vady. Reklamace se považuje za vyřešenou, jestliže Poskytovatel odstranil reklamované vady nebo jestliže Objednatel uznal neoprávněnost reklamace, případně vada pominula jiným způsobem.

6.6.      Spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci (tzn., že plnění spočítá zejména v poskytnutí služby), postupuje Poskytovatel při této činnosti, jak bylo ujednáno ve Smlouvě a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve Smlouvě; v takovémto případě se jedná o smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem a mimo ustanovení § 2586 a násl. se použijí také ustanovení § 2631 a násl. občanského zákoníku.

6.7.      Objednatel bere na vědomí, že k zajištění plné funkčnosti připojených subsystémů je v relevantních případech nutná jeho aktivní součinnost. V případě nefunkčního návazného systému (např. nefunkční měřiče využívané pro dálkový odečet) Poskytovatel upozorní na nefunkční část a Objednatel je povinen zajistit odstranění závady, popřípadě zajistit nápravu ve spolupráci s Klientem nebo třetí stranou. Objednatel bere na vědomí, že po dobu nefunkčních návazných systémů není zaručena plná funkce služeb Poskytovatele.

7.    Vzájemná komunikace smluvních stran   

7.1.      Poskytovatel, Objednatel i Klient preferují komunikaci prostřednictvím aplikace Bytové konto.

7.2.      Všechny dokumenty, zejména oznámení, žádosti, požadavky, výpovědi, odstoupení od smlouvy nebo jiná sdělení, zakládající, měnící nebo rušící právní vztahy mezi smluvními stranami dle Smlouvy či Podmínek, které budou smluvní strany činit písemně, budou, pokud Smlouva nestanoví jinak: (a) učiněny elektronicky prostřednictvím aplikace Bytové konto, která zaručuje autentizaci odesílatele, (b) doručeny osobně (kurýrem nebo prostřednictvím jiné osoby); (c) zaslány doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za den doručení jakékoliv písemnosti se považuje den, kdy adresát takovou písemnost převzal nebo kdy byla na adrese adresáta převzata pro adresáta třetí osobou, i když se adresát o tomto převzetí písemnosti nedozvěděl, nebo na základě domněnky doby dojití podle § 573 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podle toho, který z okamžiků nastane dříve. Za doručenou písemnost se považuje i došlá zásilka. To platí i v případě̌, že se adresát o zaslání písemnosti nedozvěděl, že se adresátovi písemnost na jeho poslední odesílateli oznámenou adresu nepodařilo doručit, jakož i v případě̌ kdy adresátovi odmítl písemnost převzít. Pro účely doručování e-mailových zpráv mezi stranami se má za to, že jsou doručeny okamžikem odeslání. Pokud nebude kterýkoliv z dokumentů doručitelný druhé Smluvní straně v důsledku jejího neposkytnutí součinnosti, považuje se za den doručení den, ve kterém došlo k marnému pokusu o jeho doručení.

7.3.      Neurčily-li smluvní strany své zástupce ve Smlouvě, může je kterákoliv smluvní strana stanovit jednostranně písemně. Tito pracovníci budou zejména oprávněni vznášet požadavky, objednávat plnění, přijímat objednávky a provádět akceptaci předmětu plnění.

7.4.      Každá smluvní strana je oprávněna změnit jí jmenovanou oprávněnou osobu nebo jejího zástupce, je však povinna takovou změnu druhé smluvní straně písemně oznámit. Vůči takové druhé smluvní straně je změna účinná, jakmile se o ní dozví.

7.5.      Smluvní strany jsou povinny písemně informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny svého sídla a/nebo kontaktní adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do deseti dnů.

8.    Zabezpečení a ochrana dat

8.1.      Poskytovatel se zavazuje při poskytování Služby podniknout opatření za účelem zajištění vysoké dostupnosti systému a ochrany informací do systému zadaných Objednatelem nebo jeho členy či Klienty (dále jen „data“).

8.2.      Vlastnictví dat se vztahuje k tomu subjektu, který je do systému zadal, nebo k nim má oprávnění. V případě, že údaje převezme subjekt údajů (člen, zákazník, dodavatel Objednatele), tak se mohou práva k datům přenést na tento subjekt.

8.3.      Poskytovatel je povinen provozovat systém na serverech v „data-centrech“ na území členských států Evropské unie. Poskytovatel je povinen zajistit, aby každé z nich bylo vybaveno tak, aby umožnilo chod systému i v případě výpadku proudu, selhání internetové konektivity, přehřátí nebo selhání hardware, požáru, fyzickém nebo kybernetickém útoku.

8.4.      Poskytovatel odpovídá za to, že systém je z hlediska softwarové architektury navržen tak, aby v případě kritického selhání jakéhokoli druhu dokázal po učinění nápravy pokračovat dále v činnosti. Data jsou vždy dostupná ve všech data-centrech zároveň, synchronizace probíhá v reálném čase. V případě výpadku tak může systém pokračovat v činnosti, dokud je v provozu minimálně jedno z jeho data-center, a to bez vlivu na dostupnost, kvalitu služeb nebo nutnost externího zásahu.

8.5.      Poskytovatel se zavazuje zabezpečit přístup do systému autentizačním mechanismem, který povolí přístup k datům Objednatele nebo jeho členů či Klientů pouze oprávněným uživatelům, a to na základě znalosti přihlašovacích údajů nebo speciálního bezpečnostního řetězce.

8.6.      Poskytovatel je povinen zajistit bezpečnost přenosu dat směrem ven i do Systému použitím šifrovaného protokolu, včetně zabezpečeného navázání spojení. Všechny koncové body jsou zajištěny platnými bezpečnostními certifikáty. Přenos autentizačních údajů i veškerých dat je vždy šifrován.

9.    Omezení odpovědnosti

9.1.      Poskytovatel prohlašuje, že je pro případ způsobení újmy pojištěn v rozsahu: odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou vykonané práce, odpovědnost za újmu na předmětu převzatém nebo užívaném, odpovědnost z provozu pracovního stroje, s limitem pojistného plnění maximálně do výše 10.000.000 Kč, s omezujícími podmínkami stanovenými pojišťovnou.

9.2.      Smluvní strana není v prodlení, pokud splnění jejího závazku je bezprostředně vázáno na splnění závazku druhé smluvní strany a tato je se splněním svého vázaného závazku v prodlení za podmínky, že smluvní strana, jež byla v prodlení, porušující smluvní straně toto prodlení písemně vytkla. Běh lhůty pro splnění povinnosti smluvní strany se staví po dobu, po kterou byla druhá smluvní strana v prodlení se splněním svého závazku.

9.3.      V případě existence mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, které umožňují škůdci zprostit se povinnosti k náhradě škody (§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku), nevzniká povinnost ani k úhradě žádné ze smluvních pokut nebo úroků z prodlení.

9.4.      Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2898 občanského zákoníku dohodly na omezení povinnosti Poskytovatele k náhradě újmy vzniklé Objednateli a/nebo Klientovi v souvislosti s plněním Poskytovatele tak, že Poskytovatel má vůči Objednateli a/nebo Klientovi povinnost k náhradě této újmy pouze do výše přijaté odměny, v případě opakujících se činností pak do výše součtu měsíčních poplatků vyúčtovaných v posledních třech (3) měsících před vznikem škody (netrvala-li tři měsíce, pak tří sjednaných měsíčních poplatků)); to se nevztahuje na újmu způsobenou na přirozených právech osoby a na újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

9.5.      V případě, že bude Objednatel a/nebo Klient informován o rozhodnutí, dle kterého by mohla být založena povinnost Poskytovatele k náhradě újmy (škody), je na ni povinen nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy se o takové informaci dozví, upozornit písemně Poskytovatele
a poskytnout mu veškerou součinnost při přípravě a podání opravného prostředku anebo jiného obdobného kroku proti takovému rozhodnutí.

10.  Zpracování osobních údajů

10.1.     V rámci Služby se předpokládá, že Objednatel bude správcem osobních údajů Klienta a Poskytovatel pro Objednatele bude takové údaje zpracovávat.

10.2.     Na případy, kdy Poskytovatel bude zpracovatelem jakýchkoliv osobních údajů, jejichž správcem je Objednatel, se vztahují následující podmínky (zpracovatelská smlouva):

10.2.1. Účelem této smlouvy o zpracování osobních údajů je zmocnění zpracovatele osobních údajů správcem/zpracovatelem osobních údajů ke zpracování:

·      osobních údajů nezbytných pro zajišťování části správy domů a pozemků pro Klienty

·      osobních údajů nezbytných pro výkon práv Poskytovatele a Objednatele vůči svým členům, dodavatelům, odběratelům a zaměstnancům.

10.2.2.            Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu, tj. v rozsahu odpovídajícím zejména následujícím kategoriím: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodného čísla, adresa trvalého bydliště, adresa družstevního bytu/nebytového prostoru či bytu/nebytového prostoru ve vlastnictví člena družstva v domě ve správě družstva, korespondenční adresa, e-mail, telefonní kontakt, počet osob v domácnosti, číslo bankovního účtu, údaje týkající se záloh, vyúčtování, účetnictví, mzdové a zaměstnanecké agendy, právní vztah k bytové či nebytové jednotce (zpravidla vlastnictví, nebo nájem), případně další údaje, zejména jsou-li uvedeny v nájemní smlouvě, pracovní smlouvě, nebo obchodních smlouvách uzavřené s Klientem, členem, dodavatelem, odběratelem, nebo zaměstnancem Objednatele.

10.2.3.            Poskytuje-li Objednatel v rámci plnění Smlouvy Poskytovateli jakékoliv osobní údaje, Objednatel tímto prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn tyto osobní údaje Poskytovateli poskytnout za účelem plnění Smlouvy a získal souhlas subjektů údajů s takovým poskytnutím, případně mu toto právo vyplývá z jiného právního titulu. Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv písmeně odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů a stejně tak i Objednatel je oprávněn po Poskytovateli požadovat, aby dále nezpracovával osobní údaje, které mu Objednatel poskytl. Pokud plnění Smlouvy není objektivně možné bez zpracování osobních údajů Objednatele, resp. subjektů údajů, poskytnutých Poskytovateli, je Poskytovatel v případě odvolání souhlasu s jejich zpracováním oprávněn od Smlouvy odstoupit. Objednatel, resp. subjekt údajů je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.

10.2.4.            Práva a povinnosti smluvních stran:

10.2.4.1.   Objednatel jako správce/zpracovatel osobních údajů zmocňuje Poskytovatele jako zpracovatele ke zpracování osobních údajů nezbytných pro výše uvedený účel smlouvy o zpracování osobních údajů.

10.2.4.2.  Zpracovatel je oprávněn použít osobní údaje pouze ke splnění zmíněného účelu, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

10.2.4.3.  Zpracovatel osobních údajů bude nakládat s osobními údaji následujícími způsoby:

–   manuálně, tj. zejména nakládání s listinami v rámci svého sídla a komunikace s Objednatelem jako správcem/zpracovatelem osobních údajů a jeho členy či smluvními partnery;

–   elektronicky, tj. zejména databázové zpracování osobních údajů v jednotném informačním systému doplněném o moduly specifické pro správu bytového fondu, správu družstevních agend a agend společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, e-mailová komunikace s Objednatelem jako správcem/zpracovatelem osobních údajů a jeho členy či smluvními partnery; komunikace v rámci aplikace Bytové konto, aplikace ABRA Flexibee, příp. dalších aplikací a systémů.

10.2.5.            Záruky Poskytovatele jako zpracovatele osobních údajů:

10.2.5.1.   Poskytovatel jako zpracovatel osobních údajů je povinen uchovávat osobní údaje fyzicky dostupné v zabezpečených kancelářských a skladových prostorách se zamezením neoprávněného přístupu třetích osob.

10.2.5.2.  Poskytovatel jako zpracovatel osobních údajů je povinen zajistit informovanost svých zaměstnanců pracujících s osobními údaji o tom, že příslušná přístupová hesla zaměstnanců do elektronických systémů zpracovatele osobních údajů je třeba uchovávat v tajnosti a neposkytovat je bez právního důvodu třetím osobám.

10.2.5.3.  Poskytovatel jako zpracovatel osobních údajů je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci pracující s osobními údaji byli vázáni povinností mlčenlivosti ve smyslu zákona.

10.2.5.4.  Poskytovatel jako zpracovatel osobních údajů se zavazuje při zpracovávání osobních údajů postupovat v souladu se svými vnitřními předpisy.

10.2.5.5.  Osobní údaje v elektronické podobě jsou uchovávány v zabezpečeném prostředí, které je přístupné pouze zaměstnancům Poskytovatele jako zpracovatele osobních údajů, příp. v nutném rozsahu i třetím osobám zajišťujícím provoz informačního systému, se kterými Poskytovatel uzavřel smlouvu.

10.2.5.6.  Poskytovatel jako zpracovatel osobních údajů zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce/zpracovatele osobních ve smyslu  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) (dále jen „nařízení EU“).

10.2.5.7.  Poskytovatel jako zpracovatel osobních údajů přijme všechna opatření ve smyslu čl. 32 nařízení EU.

10.2.5.8.  Poskytovatel jako zpracovatel osobních údajů dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele ve smyslu čl. 28 odst. 2 a 4 nařízení EU.

10.2.5.9.  Poskytovatel jako zpracovatel osobních údajů zohledňuje povahu zpracování, je správci/zpracovateli osobních údajů nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinnosti správce/zpracovatele osobních údajů reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III nařízení EU.

10.2.5.10. Poskytovatel jako zpracovatel osobních údajů je správci/zpracovateli osobních údajů nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 nařízení EU, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel osobních údajů k dispozici.

10.2.5.11. Poskytovatel jako zpracovatel osobních údajů v souladu s rozhodnutím správce/zpracovatele osobních údajů všechny osobní údaje (bez zbytečného odkladu, zejména po uplynutí záruční doby) buď vymaže, nebo je vrátí správci/zpracovateli osobních údajů po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo České republiky nepožaduje uložení daných osobních údajů.

10.2.5.12. Poskytovatel jako zpracovatel osobních údajů k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v čl. 28 nařízení EU, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné správcem/zpracovatelem osobních údajů nebo jiným auditorem, kterého správce/zpracovatel osobních údajů pověřil, a k těmto auditům přispěje.

10.2.6.            Doba trvání smlouvy o zpracování osobních údajů:

10.2.6.1.   Smlouva o zpracování osobních údajů se uzavírá na dobu trvání smluvního vztahu, podle kterého Poskytovatel zpracovává osobní údaje, jejichž správcem/zpracovatelem je Objednatel.

11.   Trvání a ukončení

11.1.     Doba trvání Smlouvy je sjednána ve smlouvě, jejíž součástí jsou tyto VOP.

11.2.     Není-li výslovně uvedena, sjednává se Smlouva na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou.

11.3.    V průběhu výpovědní doby má ten, kdo poskytuje Službu, nárok na sjednanou odměnu, případně na odměnu vypočtenou dle hodinových sazeb a času, nejméně však ve výši průměru posledních tří měsíčních odměn a nebyly-li vyúčtovány ani tři měsíční odměny, ve výši poslední předchozí vyúčtované měsíční odměny.

11.4.   Kterákoli smluvní strana je oprávněna okamžitě odstoupit od Smlouvy, pokud druhá strana vstoupí do konkurzního, likvidačního nebo restrukturalizačního řízení, nebo pokud druhá smluvní strana hrubě poruší Smlouvu, včetně těchto VOP.

11.5.   Poskytovatel si dále vyhrazuje právo neprodleně vypovědět Smlouvu v případě, že Objednatel poruší podstatným způsobem Smlouvu nebo ji poruší opakovaně způsobem, který mu Poskytovatel vytknul, nebo pokud je poskytování služeb z důvodu změny právní úpravy nemožné. Za podstatné porušení se považují zejména, nikoliv však pouze porušení licenčních oprávnění a prodlení s úhradou delší jednoho měsíce.

11.6.     V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k zániku Smlouvy došlo, vyúčtování a vypořádání vzájemných povinností a pohledávek ze Smlouvy.

11.7.     Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody ani na smluvní pokutu.

11.8.     Smluvní strany se dohodly, že marným uplynutím dodatečné lhůty, která je poskytnuta jednou smluvní stranou k plnění smluvní povinnosti, s jejímž plněním je druhá smluvní strana v prodlení, nedochází automaticky k odstoupení od Smlouvy, a to ani v případě, kdy oprávněná smluvní strana sdělí, že dodatečnou lhůtu k plnění již neprodlouží.

12.  Mlčenlivost

12.1.     Veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí s Poskytovatelem, a dále všechny údaje jako obchodní tajemství výslovně označené, Smlouva a skutečnosti v ní obsažené, včetně informací, které si v rámci jednání obě smluvní strany v souvislosti s jejím uzavřením poskytly, jsou předmětem obchodního tajemství a jejich zpřístupnění třetím osobám je možné pouze s výslovným písemným souhlasem druhé smluvní strany.

12.2.   Všechny skutečnosti, které se jedna smluvní strana dozví při plnění Smlouvy o straně druhé, zejména Objednatelem předané podklady a dokumentace a data Objednatele i jeho zákazníků, tvoří obchodní tajemství a smluvní strany je považují za důvěrné informace. Smluvní strany se zavazují udržovat všechny skutečnosti, které se dozví při plnění Smlouvy o straně druhé v tajnosti, zejména udržovat o nich mlčenlivost a nezpřístupňovat a neposkytovat je třetím osobám, pokud to nebude nutné pro plnění povinností ze Smlouvy.

12.3.     Povinnost mlčenlivosti ohledně důvěrných informací trvá po dobu tří (3) let od jejich poskytnutí.

12.4.    Pokud kterákoli ze smluvních stran zjistí, že kterýkoli její zaměstnanec nebo subdodavatel jakkoli porušil důvěrnost informací, neprodleně o tom uvědomí druhou stranu a poskytne jí veškerou přiměřenou pomoc při jakémkoli řízení, které může druhá strana proti takovým osobám zahájit.

13.  Závěrečná ujednání

13.1.  Veškeré právní vztahy ze smluv, které se řídí těmito VOP nebo s těmito smlouvami souvisejí, se řídí hmotným právem České republiky, konkrétně Občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Ujednáním VOP v platném znění se řídí smluvní vztah pro celou dobu jeho trvání, případně i po jeho ukončení, a to až do úplného vypořádání všech práv a nároků z něho plynoucích. S výjimkou, kdy tyto VOP požadují písemnou listinnou formu, lze veškerou komunikaci mezi Poskytovatelem a Objednatelem uskutečňovat ve formě písemných elektronických zpráv (e-mail, SMS. apod.) doručovaných na elektronickou adresu uvedenou druhou stranou. Ukončení platnosti Smlouvy se nedotýká zániku nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.

13.2.  Podmínky jsou v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem i Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Klientem.

13.3.     Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto Smlouvu: § 557, § 1740 odst. 3, § 1764 až 1766, § 1793 až 1795, § 1799, § 1800, § 1805 odst. 2, § 2620 až § 2622.

13.4.    Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky Smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek Smlouvy.

13.5.  Poskytovatel je oprávněn poskytovat plnění obdobné plnění poskytovanému na základě Smlouvy třetím osobám, které jsou ve vztahu k danému Objednateli soutěžitelem.

13.6.  Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel bude referenci Objednatele uvádět v rámci marketingových aktivit a prezentačních materiálů. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud se stane některá z obchodních věcí, ve které Poskytovatel poskytoval plnění Objednateli, veřejnou přičiněním Objednatele, je Poskytovatel oprávněn se veřejně k práci pro Objednatele přihlásit, avšak v takovém případě není Poskytovatel oprávněn zveřejnit o dané obchodní věci více detailů, než bylo dříve uveřejněno.

13.7.   Objednatel podpisem Smlouvy dále souhlasí v souladu s  § 7 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, s tím, aby mu Poskytovatelem byly na jeho elektronickou adresu zasílána obchodní sdělení a jiné propagační či marketingové materiály.

13.8.   Pro případ, že by Smlouva obsahovala mezinárodní prvek, smluvní strany výslovně vylučují aplikaci Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva, 1980).

13.9.     Ukáže-li se některé z ustanovení Smlouvy nebo Podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

13.10.   Objednatel a/nebo Klient tímto potvrzuje, že zná následující důležitá ujednání, která jsou obsažena v těchto Podmínkách, že všem těmto ujednáním rozumí a výslovně tato ujednání přijímá: (i) oprávnění k započtení jakýchkoli pohledávek, (ii) limitace práva na náhradu újmy, (iii) vyloučení ochranných ustanovení týkajících se režimu adhezních smluv, vyloučení výkladu v neprospěch navrhovatele a vyloučení limitu pro úroky z prodlení, (iv) převzetí nebezpečí změny okolností, (v) vyloučení pravidla o uzavření Smlouvy v případě, že je v přijetí provedena nepodstatná odchylka.

13.11.    Žádná ze stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé strany postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.7.2022